06 150 772 71 info@boostbussen.nl

Algemene voorwaarden – BoostBussen.nl

Definities
Boostbussen.nl: Onderneming die busreizen faciliteert.
Organisator: Onder organisator kan in ieder geval worden verstaan:
a. Boostbussen.nl.
b. Een derde die de Boostbussen.nl inhuurt voor arrangementen.
Busreis: Met busreis wordt in deze algemene voorwaarden zowel een reis verzorgd door Boostbussen.nl als
door derden bedoeld.
Ticket: Toegangsbewijs voor een busreis bij Boostbussen.nl.
Reiziger: De persoon die deelneemt aan de busreis.
a. Hoofdboeker:
a1. De persoon die door een of meerdere tickets te kopen voor zichzelf en/of meerdere personen die toegang
verlenen tot een busreis.
a2. De persoon die een ticket bezit die hij of zij onderhands heeft gekocht.
b. Medereiziger: De persoon die toegang heeft verkregen tot een busreis met een ticket die de hoofdboeker
voor hem of haar heeft gekocht.
Misdraging: Iedere vorm van vandalisme, geweld of andersoortige onwenselijke gedragingen die al dan niet
strafbaar gesteld zijn in het Wetboek van Strafrecht of enigerlei vorm van wet- en regelgeving.

Artikel 1 – Reisovereenkomst
1a. De reisovereenkomst komt tot stand na aankoop van een ticket voor een busreis door de reiziger.
1b. De reiziger die een reisovereenkomst sluit voor zichzelf of ten behoeve van een ander is hoofdelijk
aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
1c. Koper dient voor het bevestigen van de tickets goed te controleren of de juiste tickets zijn gereserveerd en
of de ingevulde gegevens juist zijn.
1d. Informatie betreffende de prijs en de busreizen wordt onder voorbehoud verstrekt. Aan mededelingen van
de organisatie kunnen geen rechten worden ontleend.
1e. De prijs die vermeld staat op de bestelsite van de tickets is bindend.

Artikel 2 – Prijs
2. Prijzen die vermeld staan op de bestelsite van de tickets zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 3 – Betaling
3. Betaling geschiedt uitsluitend op de door Boostbussen.nl aangegeven betalingsmethode.

Artikel 4 – Annulering door organisator
4a. Boostbussen.nl behoudt zich ten alle tijden het recht om busreizen te annuleren in geval van te geringe
deelname. In dit geval is Boostbussen.nl verplicht tot restitutie. In overleg met de reiziger kan een voucher
worden verleend.
4b. Boostbussen.nl behoudt zich het recht de busreis te annuleren vanwege overmacht. Voorbeelden van
overmacht zijn annulering van het geplande evenement waaraan de busreis is gekoppeld door derden,
maatregelen van de overheid waardoor er geen doorgang kan plaatsvinden m.b.t. de busreis, onaangekondigde
stakingen en noodtoestanden. In dit geval is Boostbussen.nl niet verplicht tot restitutie. Reizigers hebben recht
op een tegoedbon voor een andere busreis.
4c. In geval van annulering van een busreis vanwege geringe aanmelding worden alle reizigers per e-mail of
WhatsApp op de hoogte gebracht.
4d. In het geval dat Boostbussen.nl verplicht is tot restitutie geschiedt dit binnen een termijn van 10 werkdagen.

Artikel 5 – Annulering door reiziger
5a. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Op de tickets is art. 6:230p sub e BW van toepassing.
5b. Koper heeft het recht om de tickets zonder opgaaf van reden onderhands door te verkopen. Daarbij is het
verplicht dat de naam van de nieuwe eigenaar doorgegeven wordt aan de organisatie van de busreis.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst
6a. Boostbussen.nl behoudt zich het recht om voor de verplichting die aan haar zijde voortvloeit uit de
reisovereenkomst eenzijdig te wijzigen.
6b. Gepubliceerde vertrektijden kunnen tot zes uren voor aanvang van de busreis, tot een maximum van 90
minuten eerder of later, bijgesteld worden.
6c. Boostbussen.nl behoudt zich ten alle tijden het recht twee of meerdere buisreizen te combineren.
6d. Gepubliceerde opstapplaatsen kunnen tot twee uren voor aanvang van de busreis, tot een maximum van 35
kilometer hemelsbreed, bijgesteld worden.
6e. In geval van een wijziging zal de reiziger per e-mail of WhatsApp worden geïnformeerd.

Artikel 7 – Hoofdboeker
7a. Hoofdboeker gaat bij het aanmelden van zichzelf en zijn/haar medereizigers akkoord met de volgende
voorwaarden:
7aa. Hoofdboeker heeft de verantwoordelijkheid over zijn/haar medereizigers. Hij/zij dient toezicht te houden
over zijn/haar medereizigers bij uitvoering van de busreis.
7ab. Hoofdboeker heeft bij het misdragen van zijn/haar medereizigers tijdens de busreis de plicht deze
misdragingen te melden bij de uitvoerende buschauffeur en de organisatie.
7ac. Hoofdboeker dient bij uitvoering van zijn/haar meldingsplicht zoveel als mogelijk kan worden geacht de
dader van misdragingen aan te wijzen.
7b. Mocht de hoofdboeker niet aan zijn/haar meldingsplicht zoals beschreven in artikel 7ab hebben voldaan,
terwijl hij/zij hier redelijkerwijs wel toe in staat geacht werd, draagt hij/zij de aansprakelijkheid voor eventueel
geleden schade aangebracht door zijn/haar medereizigers.
7c. Mocht de hoofdboeker wel aan zijn of haar meldingsplicht zoals beschreven in artikel 7ab hebben voldaan,
maar bewust niets over de dader zoals in artikel 7ac, draagt hij/zij zelf de aansprakelijkheid voor eventueel
geleden schade aangebracht door zijn/haar medereiziger.
7d. Aan de meldingsplicht zoals beschreven in artikelen 7aa t/m 7ac dient te worden voldaan op moment van
constatering.

Artikel 8 – Reizigerslijst
8a. De chauffeur of organisator zal bij aanvang van een busreis de reizigerslijst controleren.
8b. Indien een persoon niet op de reizigerslijst staat kan hem of haar geen toegang tot de busreis worden
verschaft.

Artikel 9 – Klachtenprocedure
9a. Klachten over Boostbussen.nl, de chauffeur of medereizigers kunnen per e-mail worden ingediend bij
Boostbussen.nl via het volgende e-mailadres: info@boostbussen.nl
9b. Om beoordeeld te kunnen worden dient de klacht binnen 5 werkdagen na de busreis ingediend te worden.
9c. Boostbussen.nl streeft ernaar om binnen 10 werkdagen op klachten te reageren.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10a. Op overeenkomsten gesloten met Boostbussen.nl is Nederlands Recht van toepassing.
10b. Alle geschillen die uitsluitend door de rechter beslecht kunnen worden, dienen te worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin Boostbussen.nl gevestigd is.

Artikel 11 – Reparatieclausule nietigheden
11a. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten
dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift,
rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle
andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
11b. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht
zijn om een reden als bedoeld in artikel 11a, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of
strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of
omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
11c. Onverminderd het bepaalde in artikel 11b kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel
mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepalingen.

Artikel 12 – Privacy en gebruik klant-/persoonsgegevens
12a. Boostbussen.nl gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor noodzakelijke doeleinden. Boostbussen.nl
verwerkt deze gegevens met de grootst mogelijke zorg en neemt hierbij de AVG in acht.

Artikel 13 – Persoonlijke eigendommen
13a. Reizigers zijn verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen. Boostbussen.nl is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor verloren, gestolen of beschadigde persoonlijke eigendommen.